Padiș - acces pe DJ763, care pornește din DN76-E79 în localitatea Sudrigiu.

Atenție! Între localitatea Pietroasa și satul de vacanță Boga, drumul este îngust.

Descriere sigla Grand Prix România. Tricolorul este încadrat în perimetrul Parcului Natural Apuseni.

@creativsport 0728161918

 1. ro
 2. en

 

 

REGULAMENTUL DE DEȘFĂȘURARE A

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE TURISM SPORTIV

 

Capitolul I: Aspecte introductive

Art. 1 Noțiune.

Turismul sportiv presupune desfășurarea unor activități sportive în natură (activitate motrică bazată pe disciplină, regulamente, timp și spațiu, practicată pentru competiție, dar și pentru recreere și sănătate - Hudson, 2003), cu respectarea principiului promovării unei atitudini de respect și ocrotire a mediului înconjurător (I. Bâca, H. Ștefănescu, 2014).

Art. 2. Scop

 1. Campionatul Național de Turism Sportiv (denumit în continuare Campionat) se desfășoară anual, în scopul de a populariza și încuraja practicarea activităților sportive  în aer liber, în spirit ecologic și de protecție a mediului înconjurător, de către orice persoană, fără discriminare (de gen, vârstă, rasă, naționalitate, convingeri religioase sau politice etc.).
 2. Campionatul este locul unde individul se perfecționează pe sine-însuși, în folosul echipei și în armonie cu aceasta, pentru a depăși împreună obstacolele și a explora natura. El are, preponderent, rol instructiv-educativ.
 3. Campionatul se desfășoară cu sprijinul și sub coordonarea Federației Române de Turism Sportiv (denumit în continuare F.R.T.S.).

Art. 3. Obiective

Desfășurarea Campionatului Național de Turism Sportiv are ca obiective:

 1. dezvoltarea activității de turism sportiv și promovarea acesteia la nivel național și internațional;
 2. stimularea înființării/consolidării entităților de profil, în special a celor cu personalitate juridică;
 3. creșterea nivelului competițional;
 4. promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător;
 5. dezvoltarea spiritului de echipă și apartenenta la grup;
 6. atragerea tinerilor în practicarea turismului sportiv și oferirea unei alternative activității on-line;
 7. cunoașterea potențialului turistic, cultural și sportiv al României;

 

Capitolul al II-lea: Aspecte organizatorice

Art. 4. Participanți

Poate participa la Campionatul Național de Turism Sportiv orice asociație, club sportiv sau altă entitate cu personalitate juridică, precum și grupuri de persoane sau alte tipuri de asocieri fără personalitate juridică, sub condiția de a respecta prezentul Regulament și de a parcurge formalitățile de înscriere.

Art. 5 Organizarea etapelor

 1. Etapele Campionatului sunt stabilite, de regulă, în lunile noiembrie-decembrie pentru anul competițional următor, în Adunarea Generală a asociațiilor/cluburilor partenere, materializându-se în Calendarul competițional.
 2. Au dreptul de a organiza o etapă în cadrul Campionatului numai entitățile cu personalitate juridică (denumite generic asociații).
 3. În situația în care o asociație nu poate asigura, din motive obiective, desfășurarea unei etape stabilite în Calendarul competițional, aceasta are obligația de a notifica F.R.T.S. cu cel puțin 45 de zile înaintea datei planificate pentru desfășurare etapei, pentru identificarea unei soluții de înlocuire a organizatorului.
 4. Dacă o asociație nu poate asigura desfășurarea unei probe din cadrul competiției, din motive obiective, acesta poate solicita sprijin F.R.T.S., cu cel puțin 2 săptămâni înaintea datei competiției, pentru identificarea unei soluții de desfășurare a probei respective.
 5. Organizatorii unei etape de Campionat au obligația de a mobiliza suficiente resurse materiale, financiare și umane pentru a asigura buna desfășurare a competiției.

 

Art. 6

 1. Cererea de înscriere a unei entități cu sau fără personalitate juridică (asociație, club, grup organizat de persoane etc.) în Campionat se înaintează F.R.T.S., de regulă, la începutul Campionatului în vederea luării în evidență. Ea va fi însoțită de o copie electronică a statutului, actualizat (pentru entitățile cu personalitate juridică), precum și o listă cu numele și prenumele membrilor afiliați. Lista poate fi actualizată ori de câte ori este nevoie, de către un reprezentant al acesteia, prin completare sau radiere, fiecărui membru al entității respective revenindu-i un număr de ordine care va fi păstrat pe toată durata Campionatului.
 2. Pot participa la etapele Campionatului numai persoanele înscrise în listele entității respective și notificate electronic Federației (înscrise în Registrul electronic din site-ul Federației) cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora.
 3. Pe durata unui Campionat, o persoană poate participa în competițiile organizate în cadrul Campionatului numai pentru o singură entitate, sub sancțiunea pierderii punctajului echipei pentru care acest membru a concurat ulterior.

Capitolul II: Coordonarea Campionatului și rezolvarea litigiilor

Art. 7 (1) În vederea desfășurării în condiții optime a Campionatului, la nivelul Federației și entităților partenere se constituie următoarele adunări și comisii:

 1. Adunarea generală
 2. Comisia de validare a etapelor Campionatului
 3. Juriul de concurs
 4. Comisia de apel

Art. 8

 1. Adunarea generală este formată din reprezentanții entităților partenere cu personalitate juridică și ai Federației. Ea se întrunește, de regulă, o dată pe an, preferabil în luna noiembrie, în vederea stabilirii Calendarului competițional pentru anul următor.
 2. Adunarea generală hotărăște cu privire la:
  1. etapele Calendarului competițional, pe baza propunerilor făcute de Comisia de validare a etapelor Campionatului;
  2. retragerea dreptului de organizare a unei etape în cadrul Campionatului pentru anul/anii următor/următori și durata sancțiunii;
  3. modificarea Regulamentului de organizarea a Campionatului;
  4. desemnarea membrilor și supleanților Comisiei de validare a Campionatului pentru anul următor;
  5. desemnarea membrilor și supleanților Comisiei de Apel;
 3. Adunarea generală ia hotărâri cu majoritate simplă (jumătate din numărul reprezentanților entităților cu personalitate juridică și ai Federației prezenți la adunare.

Art. 9

 1. Comisia de validare a etapelor Campionatului este formată din 3 membri (unul din partea Federației și 2 din partea asociațiilor partenere), precum și 2 supleanți (din partea asociațiilor partenere). Comisia este validată prin votul majorității simple a Adunării generale.
 1. Comisia de validare a etapelor Campionatului are ca atribuții:
 • analiza cererilor de organizare a unei etape de Campionat și stabilirea punctajului aferent fiecărui solicitant;
 • înlocuirea organizatorului unei etape, după aprobarea Calendarului competițional;
 • înlocuirea organizatorului unei probe din cadrul unei etape;
 • fundamentează propunerile de retragere a dreptului de organizare a unei etape pentru anul/anii următor/următori.

 

Art. 10

 1. Juriul de concurs este format, pentru fiecare etapă de Campionat, din 3 membri, astfel: un membru din cadrul entității organizatoare, 2 membri din cadrul a 2 entități cu personalitate juridică cu experiență în activitatea competițională, care participă la etapa respectivă, desemnate prin tragere la sorți în cadrul ședinței tehnice a etapei respective.
 2. Juriul este completat de 3 membri supleanți, din cadrul acelorași entități. Aceștia au rolul de a înlocui membri juriului care, din motive obiective, nu pot duce la bun sfârșit mandatul lor. Un membru al juriului de concurs este înlocuit cu un membru supleant din cadrul aceleiași entități.
 3. Juriul de concurs are rolul de a rezolva, în primă instanță, contestațiile depuse în scris de către echipele participante la o etapă de Campionat cu privire la aspectele competiționale, organizatorice sau disciplinare, precum și neregulile sesizate pe timpul desfășurării etapei respective.
 4. Deciziile juriului de concurs pot fi contestate la Comisia de Apel, în termenul prevăzut de art. 30.

Art. 11

 1. Comisia de Apel are rolul de a rezolva, în ultimă instanță, apelul la deciziile Juriului de concurs, precum și celelalte litigii referitoare la organizarea și desfășurarea Campionatului.
 2. Comisia este formată din 3 persoane: secretarul Federației și 2 membri și un supleant, desemnați din rândul entităților cu personalitate juridică partenere. Aceștia sunt desemnați pentru un mandat de 3 ani prin votul Adunării Generale. Cel puțin unul dintre membri comisiei trebuie să fie absolvent de studii superioare juridice.
 3. Comisia ia decizii ținând cont de prevederile prezentului Regulament, principiile de drept și echitate, în termen de 14 zile calendaristice. Deciziile sale sunt definitive și irevocabile.

Art. 12

  1. Comisiile și juriul iau decizii cu majoritate simplă. În cazul în care din motive obiective, un membru nu poate duce la bun sfârșit mandatul său, acesta va fi înlocuit de un supleant, cu respectarea precizării făcute la art. 10 alin. 2.
  2. Ședințele Adunării generale și ale comisiilor se pot desfășura și prin mijloace electronice, votul putându-se transmite prin corespondență, în termenul stabilit în cadrul ședinței, dovada acestuia fiind atașată procesului-verbal al ședinței. Acolo unde aceștia participă, ședințele sunt prezidate de Președintele sau un alt reprezentant al Federației. În celelalte cazuri, ședințele sunt prezidate de decanul de vârstă al acestora.
  3. Procesele-verbale ale Adunării generale și comisiilor vor fi transmise, în copie, secretarului F.R.T.S.

 

Capitolul al III-lea Desfășurarea etapelor de campionat

 

Art. 13. Etapele Campionatului Național de Turism Sportiv se desfășoară în zone de interes turistic, preferabil montane, din România.

Art. 14. Invitația de concurs  (buletinul informativ)

 1. Invitația de concurs are rolul de a informa participanții cu privire la principalele aspecte legate de desfășurarea etapei de campionat; ea va cuprinde în mod obligatoriu:
 1. data și locul desfășurării competiției, cu indicarea detaliată a modului de ajungere în tabără (descriere/schiță etc.);
 2. programul competiției;
 3. prezentarea succintă a probelor de concurs;
 4. taxe de participare; costuri pentru cazării /campare; alte taxe (închiriere dispozitive, intrare în parcul național etc);
 5. bibliografia de concurs;
 6. date tehnice privind probele (durată/lungime/grad de dificultate  etc)
 7. categoriile de participanți;
 8. persoane de contact
 1. Invitația va purta însemnele organizatorului și emblema F.R.T.S., precum și atenționarea că participarea fiecărui concurent se face pe propria răspundere.
 2. Invitația se redactează în limba română.
 3. Organizatorul unei etape are obligația de a lansa invitația (buletinul informativ) cel mai târziu cu 4 săptămâni înainte de datei competiției. Invitația se publică și pe site-ul/ paginile/platformele  Federației.
 4. Un exemplar al invitației de concurs se afișează la avizierul locului de desfășurare a competiției.

 

Art. 15 Categorii de participanți

 1. Entitățile participante pot înscrie echipe la una dintre următoarele categorii, având în vedere anul nașterii:
 • SENIORI– participă echipe mixte formate din 3-5 persoane, indiferent de vârstă;
 • TINERET - participă echipe mixte formate din 2-4 persoane, cu vârste cuprinse între 14 - 18 ani, plus, obligatoriu, o persoană majoră care să aibă 18 ani împliți la data desfășurării competiției. Persoana majoră nu poate puncta în probele de Orientare și Alpinism.