REGULAMENTUL DE DEȘFĂȘURARE A

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE TURISM SPORTIV

 

Capitolul I: Aspecte introductive

Art. 1 Noțiune.

Turismul sportiv presupune desfășurarea unor activități sportive în natură (activitate motrică bazată pe disciplină, regulamente, timp și spațiu, practicată pentru competiție, dar și pentru recreere și sănătate - Hudson, 2003), cu respectarea principiului promovării unei atitudini de respect și ocrotire a mediului înconjurător (I. Bâca, H. Ștefănescu, 2014).

Art. 2. Scop

 1. Campionatul Național de Turism Sportiv (denumit în continuare Campionat) se desfășoară anual, în scopul de a populariza și încuraja practicarea activităților sportive  în aer liber, în spirit ecologic și de protecție a mediului înconjurător, de către orice persoană, fără discriminare (de gen, vârstă, rasă, naționalitate, convingeri religioase sau politice etc.).
 2. Campionatul este locul unde individul se perfecționează pe sine-însuși, în folosul echipei și în armonie cu aceasta, pentru a depăși împreună obstacolele și a explora natura. El are, preponderent, rol instructiv-educativ.
 3. Campionatul se desfășoară cu sprijinul și sub coordonarea Federației Române de Turism Sportiv (denumit în continuare F.R.T.S.).

Art. 3. Obiective

Desfășurarea Campionatului Național de Turism Sportiv are ca obiective:

 1. dezvoltarea activității de turism sportiv și promovarea acesteia la nivel național și internațional;
 2. stimularea înființării/consolidării entităților de profil, în special a celor cu personalitate juridică;
 3. creșterea nivelului competițional;
 4. promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător;
 5. dezvoltarea spiritului de echipă și apartenenta la grup;
 6. atragerea tinerilor în practicarea turismului sportiv și oferirea unei alternative activității on-line;
 7. cunoașterea potențialului turistic, cultural și sportiv al României;

 

Capitolul al II-lea: Aspecte organizatorice

Art. 4. Participanți

Poate participa la Campionatul Național de Turism Sportiv orice asociație, club sportiv sau altă entitate cu personalitate juridică, precum și grupuri de persoane sau alte tipuri de asocieri fără personalitate juridică, sub condiția de a respecta prezentul Regulament și de a parcurge formalitățile de înscriere.

Art. 5 Organizarea etapelor

 1. Etapele Campionatului sunt stabilite, de regulă, în lunile noiembrie-decembrie pentru anul competițional următor, în Adunarea Generală a asociațiilor/cluburilor partenere, materializându-se în Calendarul competițional.
 2. Au dreptul de a organiza o etapă în cadrul Campionatului numai entitățile cu personalitate juridică (denumite generic asociații).
 3. În situația în care o asociație nu poate asigura, din motive obiective, desfășurarea unei etape stabilite în Calendarul competițional, aceasta are obligația de a notifica F.R.T.S. cu cel puțin 45 de zile înaintea datei planificate pentru desfășurare etapei, pentru identificarea unei soluții de înlocuire a organizatorului.
 4. Dacă o asociație nu poate asigura desfășurarea unei probe din cadrul competiției, din motive obiective, acesta poate solicita sprijin F.R.T.S., cu cel puțin 2 săptămâni înaintea datei competiției, pentru identificarea unei soluții de desfășurare a probei respective.
 5. Organizatorii unei etape de Campionat au obligația de a mobiliza suficiente resurse materiale, financiare și umane pentru a asigura buna desfășurare a competiției.

 

Art. 6

 1. Cererea de înscriere a unei entități cu sau fără personalitate juridică (asociație, club, grup organizat de persoane etc.) în Campionat se înaintează F.R.T.S., de regulă, la începutul Campionatului în vederea luării în evidență. Ea va fi însoțită de o copie electronică a statutului, actualizat (pentru entitățile cu personalitate juridică), precum și o listă cu numele și prenumele membrilor afiliați. Lista poate fi actualizată ori de câte ori este nevoie, de către un reprezentant al acesteia, prin completare sau radiere, fiecărui membru al entității respective revenindu-i un număr de ordine care va fi păstrat pe toată durata Campionatului.
 2. Pot participa la etapele Campionatului numai persoanele înscrise în listele entității respective și notificate electronic Federației (înscrise în Registrul electronic din site-ul Federației) cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora.
 3. Pe durata unui Campionat, o persoană poate participa în competițiile organizate în cadrul Campionatului numai pentru o singură entitate, sub sancțiunea pierderii punctajului echipei pentru care acest membru a concurat ulterior.

Capitolul II: Coordonarea Campionatului și rezolvarea litigiilor

Art. 7 (1) În vederea desfășurării în condiții optime a Campionatului, la nivelul Federației și entităților partenere se constituie următoarele adunări și comisii:

 1. Adunarea generală
 2. Comisia de validare a etapelor Campionatului
 3. Juriul de concurs
 4. Comisia de apel

Art. 8

 1. Adunarea generală este formată din reprezentanții entităților partenere cu personalitate juridică și ai Federației. Ea se întrunește, de regulă, o dată pe an, preferabil în luna noiembrie, în vederea stabilirii Calendarului competițional pentru anul următor.
 2. Adunarea generală hotărăște cu privire la:
  1. etapele Calendarului competițional, pe baza propunerilor făcute de Comisia de validare a etapelor Campionatului;
  2. retragerea dreptului de organizare a unei etape în cadrul Campionatului pentru anul/anii următor/următori și durata sancțiunii;
  3. modificarea Regulamentului de organizarea a Campionatului;
  4. desemnarea membrilor și supleanților Comisiei de validare a Campionatului pentru anul următor;
  5. desemnarea membrilor și supleanților Comisiei de Apel;
 3. Adunarea generală ia hotărâri cu majoritate simplă (jumătate din numărul reprezentanților entităților cu personalitate juridică și ai Federației prezenți la adunare.

Art. 9

 1. Comisia de validare a etapelor Campionatului este formată din 3 membri (unul din partea Federației și 2 din partea asociațiilor partenere), precum și 2 supleanți (din partea asociațiilor partenere). Comisia este validată prin votul majorității simple a Adunării generale.
 1. Comisia de validare a etapelor Campionatului are ca atribuții:
 • analiza cererilor de organizare a unei etape de Campionat și stabilirea punctajului aferent fiecărui solicitant;
 • înlocuirea organizatorului unei etape, după aprobarea Calendarului competițional;
 • înlocuirea organizatorului unei probe din cadrul unei etape;
 • fundamentează propunerile de retragere a dreptului de organizare a unei etape pentru anul/anii următor/următori.

 

Art. 10

 1. Juriul de concurs este format, pentru fiecare etapă de Campionat, din 3 membri, astfel: un membru din cadrul entității organizatoare, 2 membri din cadrul a 2 entități cu personalitate juridică cu experiență în activitatea competițională, care participă la etapa respectivă, desemnate prin tragere la sorți în cadrul ședinței tehnice a etapei respective.
 2. Juriul este completat de 3 membri supleanți, din cadrul acelorași entități. Aceștia au rolul de a înlocui membri juriului care, din motive obiective, nu pot duce la bun sfârșit mandatul lor. Un membru al juriului de concurs este înlocuit cu un membru supleant din cadrul aceleiași entități.
 3. Juriul de concurs are rolul de a rezolva, în primă instanță, contestațiile depuse în scris de către echipele participante la o etapă de Campionat cu privire la aspectele competiționale, organizatorice sau disciplinare, precum și neregulile sesizate pe timpul desfășurării etapei respective.
 4. Deciziile juriului de concurs pot fi contestate la Comisia de Apel, în termenul prevăzut de art. 30.

Art. 11

 1. Comisia de Apel are rolul de a rezolva, în ultimă instanță, apelul la deciziile Juriului de concurs, precum și celelalte litigii referitoare la organizarea și desfășurarea Campionatului.
 2. Comisia este formată din 3 persoane: secretarul Federației și 2 membri și un supleant, desemnați din rândul entităților cu personalitate juridică partenere. Aceștia sunt desemnați pentru un mandat de 3 ani prin votul Adunării Generale. Cel puțin unul dintre membri comisiei trebuie să fie absolvent de studii superioare juridice.
 3. Comisia ia decizii ținând cont de prevederile prezentului Regulament, principiile de drept și echitate, în termen de 14 zile calendaristice. Deciziile sale sunt definitive și irevocabile.

Art. 12

  1. Comisiile și juriul iau decizii cu majoritate simplă. În cazul în care din motive obiective, un membru nu poate duce la bun sfârșit mandatul său, acesta va fi înlocuit de un supleant, cu respectarea precizării făcute la art. 10 alin. 2.
  2. Ședințele Adunării generale și ale comisiilor se pot desfășura și prin mijloace electronice, votul putându-se transmite prin corespondență, în termenul stabilit în cadrul ședinței, dovada acestuia fiind atașată procesului-verbal al ședinței. Acolo unde aceștia participă, ședințele sunt prezidate de Președintele sau un alt reprezentant al Federației. În celelalte cazuri, ședințele sunt prezidate de decanul de vârstă al acestora.
  3. Procesele-verbale ale Adunării generale și comisiilor vor fi transmise, în copie, secretarului F.R.T.S.

 

Capitolul al III-lea Desfășurarea etapelor de campionat

 

Art. 13. Etapele Campionatului Național de Turism Sportiv se desfășoară în zone de interes turistic, preferabil montane, din România.

Art. 14. Invitația de concurs  (buletinul informativ)

 1. Invitația de concurs are rolul de a informa participanții cu privire la principalele aspecte legate de desfășurarea etapei de campionat; ea va cuprinde în mod obligatoriu:
 1. data și locul desfășurării competiției, cu indicarea detaliată a modului de ajungere în tabără (descriere/schiță etc.);
 2. programul competiției;
 3. prezentarea succintă a probelor de concurs;
 4. taxe de participare; costuri pentru cazării /campare; alte taxe (închiriere dispozitive, intrare în parcul național etc);
 5. bibliografia de concurs;
 6. date tehnice privind probele (durată/lungime/grad de dificultate  etc)
 7. categoriile de participanți;
 8. persoane de contact
 1. Invitația va purta însemnele organizatorului și emblema F.R.T.S., precum și atenționarea că participarea fiecărui concurent se face pe propria răspundere.
 2. Invitația se redactează în limba română.
 3. Organizatorul unei etape are obligația de a lansa invitația (buletinul informativ) cel mai târziu cu 4 săptămâni înainte de datei competiției. Invitația se publică și pe site-ul/ paginile/platformele  Federației.
 4. Un exemplar al invitației de concurs se afișează la avizierul locului de desfășurare a competiției.

 

Art. 15 Categorii de participanți

 1. Entitățile participante pot înscrie echipe la una dintre următoarele categorii, având în vedere anul nașterii:
 • SENIORI– participă echipe mixte formate din 3-5 persoane, indiferent de vârstă;
 • TINERET - participă echipe mixte formate din 2-4 persoane, cu vârste cuprinse între 14 - 18 ani, plus, obligatoriu, o persoană majoră care să aibă 18 ani împliți la data desfășurării competiției. Persoana majoră nu poate puncta în probele de Orientare și Alpinism.
 • VETERANI – participă echipe formate din 3-5 persoane cu vârsta de peste 50 ani;
 • FAMILY – participa echipe formate din 3-5 persoane care au în componență minim un adult și minim un copil cu vârsta de maximum 14 ani împliniți în anul competițional curent;
 1. Precizări:
  1. Persoanele care împlinesc 15 ani  în anul competițional, participă la categoria tineret.
  2. Persoanele care împlinesc 18 ani  în anul competițional, pot participa la categoria tineret.
  3. Persoanele care împlinesc 19 ani  în anul competițional, pot participa la categoria tineret doar în calitate de adult.
 2. O entitate poate înscrie în competiție mai multe echipe la aceeași categorie.
 3. Punctajul entității participante la etapa respectivă se obține prin însumarea rezultatelor obținute pe categorii, având în vedere următoarele ponderi ale acestora în punctajul final:
  1. Seniori - 45%
  2. Tineret – 35%
  3. Veterani – 10%
  4. Family – 10%

 

Capitolul III: PROBE DE CONCURS:

Art. 16. Probele de concurs sunt:

 • Traseu montan (raid);
 • Noțiuni teoretice specifice
 • Alpinism
 • Orintare

 

Art. 17 Proba de traseu montan (raid)

 1.  Proba de traseu constă în parcurgerea unei distanțe stabilite și marcate de organizatori pe hartă, într-un timp dat (recomandabil 5-8 ore), pe poteci turistice și/sau pe poteci nemarcate, fără a utiliza mijloace artificiale de deplasare.
 2. Organizatorii stabilesc punctele obligatorii din traseu (posturi cu arbitrii-PA sau posturi fără arbitrii)-PFA, precum și timpul alocat sau timpul recomandat, după caz, fiecărei secțiuni, echipele urmând a parcurge traseul în sensul indicat.
 3. Posturile cu arbitrii vor fi indicate pe hartă cu indicativul PA, organizatorii stabilind timpul alocat pentru atingerea acestora, timp calculat din PA anterior. Ele vor fi amplasate în punctele cheie ale traseului sau în punctele de interes turistic din zona respectivă. În aceste posturi sunt permise pauze având durate prestabilite de organizatori.
 4. Posturile fără arbitrii vor fi indicate pe hartă cu indicativul PFA și vor avea o scurtă descriere (ex. intersecție de poteci; copac izolat, izvor etc.), precum și timpul recomandat din ultimul PA sau PFA. Ele trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile din direcția de deplasare de la aproximativ 5 m. PFA-urile vor fi dotate cu lampion, precum și cu un sistem care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc (sistem electronic, cod QR, capsator etc.).
 5. Abandonul unuia dintre membri echipei atrage descalificarea echipei (pierderea întregului punctaj alocat probei).
 6. Recomandăm stabilirea orei de placare în traseu astfel încât celelalte probe să se desfășoare integral în intervalul orar în care există lumină naturală.
 7. La cererea participanților, organizatorul are obligația de a oferi acestora o pauză care nu poate depăși 30 de minute, într-unul din posturile cu arbitri ales de aceștia.

Art. 18 Punctarea și penalizarea

 1. Proba de traseu montan (raid) se punctează cu 1200p (din care 200 p alocate atingerii unor posturi fără arbitrii-PFA).
 2. Penalități:
  1. Întârzierile față de timpul stabilit pentru atingerea unui PA sunt penalizate cu 5p/min.
  2. Neatingerea unui PFA conduce la pierderea punctajului alocat acestuia.
 3. Organizatorii pot stabili un timp limită în care echipele trebuie să ajungă în posturile cu arbitrii din prima jumătate a traseului. Acesta nu poate fi mai mic de 60 de minute plus timpul stabilit pentru atingerea primului PA, respectiv 90 de minute plus timpul stabilit pentru atingerea celorlalte PA. Neîncadrarea în acest timp limită atrage descalificarea echipei respective din concurs și imposibilitatea de a mai continua traseul, situație în care arbitrii din postul respectiv au obligația de a atenționa echipa respectivă că trebuie să se întoarcă în tabără pe cel mai scurt traseu.
 4. După expirarea timpului limită acordat ultimului echipaj plecat din tabără sau după trecerea tuturor echipelor prin postul respectiv, după caz,  postul cu arbitrii se va declara ÎNCHIS.

Art. 19 Echipament obligatoriu:

 • Individual: lanternă, pelerină de ploaie (impermeabil), bocanci sau ghete cu talpă aderentă/ încălțăminte de trail montan, bidon cu apă;
 • Colectiv (pe echipă) : busolă, fluier, sursă de foc, trusă de prim ajutor (fașă elastică, antiinflamatorii,  , telefon.

Art. 20 Noțiuni teoretice specifice

 1. Proba de noțiuni teoretice specifice (teste teoretice) se punctează cu – 400p. Testul cuprinde un număr de 20 de întrebări (grilă sau deschise) din bibliografia indicată pe următoarele domenii: cunoștințe despre zona de concurs, acordarea primului ajutor în caz de accidente, alpinism, meteorologie și flora/fauna din România. Testele au rol de a evalua sau îmbogăți cunoștințele concurenților legate de practicarea turismului sportiv.
 2. Este recomandat ca susținerea probei să aibă loc cu cât mai multe echipaje concomitent. De asemenea este recomandat ca susținerea probei să aibă loc prin accesarea unei platforme electronice.
 3. Toate echipele unei asociații vor intra concomitent în această probă, organizatorii asigurând soluții pentru a preîntâmpina transmitea răspunsurilor de la un echipaj la altul.
 4. Fie în variantă electronică, fie în variantă scrisă atât întrebările, cât și variantele de răspuns vor fi amestecate astfel încât să se preîntâmpine transmitea răspunsurilor de la un echipaj la altul.

Art. 21 Punctarea și penalizarea

 1. Fiecare întrebare este punctată cu 20 p.
 2. În cazul întrebărilor grilă cu mai multe răspunsuri, concurenții vor fi punctați parțial dacă oferă un răspuns parțial corect.
 3. În cazul întrebărilor grilă cu mai multe răspunsuri, dacă o echipă oferă pe lângă răspunsuri  corecte și răspunsuri greșite, punctajul obținut pentru întrebarea respectivă va fi 0.

Art. 22 Bibliografia se stabilește în Adunarea generală pentru anul competițional respectiv. Ea va fi anunțată obligatoriu în invitația de concurs.

 

Art. 23. Proba de alpinism

 1. Proba presupune parcurgerea unui traseu pe stâncă, mediu ca dificultate, asigurat, în sistem manșă, utilizând doar prizele naturale, ori a unui traseu de via feratta.
 2. Ca excepție, acolo unde terenul nu permite desfășurarea probei într-una din variantele prezentate, se poate utiliza un panou artificial, clădire etc., care permite cățărarea pe verticală sau traversarea unui pasaj dificil, concurentul fiind asigurat astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale accidente
 3. Participă la această proba, individual, 2 membri al echipei de traseu montan (masculin/feminin).
 4. Pentru categoriile veterani și family, la această probă participă un singur membru al echipei de traseu montan, pe traseul corespondent (masculin/feminin).
 5. Lungimea maximă a traseului este 20 m. Timp maxim de parcurgere a traseului – 5 min

Art. 24 Punctarea și penalizarea

 

 1. Proba de alpinism se punctează cu 600 p,  astfel: 300 p Masculin; 300 p Feminin, dintre care 100 p pentru atingerea topului. Pentru categoriile veterani și family, punctajul este de 300 p, dintre care 100 p pentru atingerea topului.
 2. Concurenții sunt departajați în funcție de înălțimea (lungimea) parcursă (primul criteriu) și timpul realizat (al doilea criteriu).
 3. Stabilirea punctajului se realizează astfel:
 • Concurentul care este clasat pe primul loc primește 300p la care se poate adăuga 100 p dacă acesta a atins topul;
 • Pentru următorii concurenți punctajul se stabilește, astfel:
  1. Situația I: Dacă doi sau mai mulți concurenți parcurg aceeași înălțimea (lungimea): pentru departajare se aplică criteriul timpului realizat, depunctarea fiind de 30p/minut (1p la 2 sec). Exemplu: dacă C1 a parcurs 7 m în 150 secunde și a obținut 300p, iar C2 a parcurs aceeași distanță în 330 secunde, punctajul obținut de C2 este 300 – [(330-150)/2] =210 p).
  2. Situația II: Dacă un concurent a parcurs o înălțime (lungime) de traseu mai mică:
  • se iau ca repere punctajul obținut de concurentul imediat plasat mai bine (fără a se lua în calcul bonusul pentru top) și înălțimea (lungimea) parcursă de acesta;
  • se stabilește punctajul aferent pentru înălțimea (lungimea) parcursă de concurentul în cauză (pentru care se calculează) aplicând regula de 3 simplă (ținând cont de înălțimea (lungimea) parcursă de concurentul în cauză; Exemplu: dacă C2 a parcurs 7m și a obținut 210p, iar C3 a parcurs 6 m, punctajul obținut de C3 este 6x210/7=180 p)
 1. La punctajul obținut se adaugă un bonus de 100 p tuturor concurenților care au parcurs întregul traseu în timpul stabilit de organizatori.

 

Art. 25 Proba de orientare

 1. Proba de orientare presupune parcurgerea unui itinerariu indicat pe harta de orientare, prevăzut cu posturi de control.
 2. Participă la această proba, individual, 2 membri al echipei de traseu montan (masculin/feminin).
 3. Pentru categoriile veterani și family, la această probă participă un singur membru al echipei de traseu montan, pe traseul corespondent (masculin/feminin).
 4. Pentru categoriile seniori și tineret, organizatorul poate opta pentru variantele:
  1. Individual M și F
  2. Ștafetă.
 5. Organizatorul poate opta pentru parcurgerea traseului de orientare într-o anumită ordine sau pentru parcurgerea acestuia în ordinea stabilită de concurent (score), situația în care va stabili punctajul alocat fiecărui post de control astfel încât însumate acestea să atingă punctajul total alocat probei, așa cum vom vederea în articolul următor.
 6. Lungimea traseului unei secțiuni, măsurat în linie aeriană, va fi între 2 și 5 Km (individual) și 5-8 km (ștafetă).

Art. 26

 1. Posturile de control vor fi prevăzute cu lampion, precum și cu un sistem care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc (Sport Ident, alt sistem electronic, cod QR, capsator etc.).
 2. Lampioanele (prismă triunghiulară bicoloră alb-roșu, confecționată din pânză, pe schelet metalic) vor fi fixate pe tije din metal sau lemn de lungime corespunzătoare, astfel încât acesta să fie amplasat la înălțimea de 50 – 100 cm față de sol cu lampionul perfect întins
 3. Posturile de control pot fi suplimentar marcate prin presărarea de confeti sau fâșii de hârtie colorată la baza lampionului.

Art. 27. Punctarea și penalizarea

 1. Proba de orientare sportivă se punctează cu 1000p. Ea se desfășoară pe două secțiuni: M (500p) și F (500p).
 2. Pentru categoriile veterani și family, punctajul este de 500 p.
 3. Departajarea concurenților. Pentru sistemul de traseu parcurs în ordinea indicată de organizatori, punctarea se face în funcție de timpul realizat, sub condiția atingerii tuturor posturilor de control. Concurentul cu cel mai bun timp obține punctajul maxim. Pentru ceilalți concurenți, punctajul se stabilește având ca reper timpul câștigător obținut de primul concurent. Depunctarea față de acest timp este de 20p/minut (1p la 3 sec). Exemplu: C1 a obținut 30 min, iar C2 a obținut 31 min și 21 sec. Punctajul lui C2 se calculează astfel: 500-(81/3)=473 p.
 4. Pentru sistemul de traseu parcurs în ordinea aleasă de concurent (sistem rogaining) punctarea se face prin însumarea punctelor aferente  posturilor de control atinse de concurent în timpul limită acordat. Dacă acest timp limită este depășit, depunctarea este de 20p/minut (1p la 3 sec). Exemplu: un concurent a adunat 350 p, dar a depășit timpul alocat cu 30 secunde. Punctajul obținut este 350-(30/3)=340p)
 5. Punctajul echipei se obține din însumarea punctajelor obținute de cei doi concurenți.
 6. Ambii concurenți trebuie să facă parte din echipa de traseu montan.

Art. 28. Proba Culturală

 1. Proba Culturală nu intră în clasamentul general al etapei de Campionat. Ea se premiază separat.
 2. Recomandăm ca durata probei culturale să nu depășească 30 min/echipă, iar programul prezentat să se înscrie în tematica specifică competiției.
 3. În proba culturală pot intra minim 2 persoane din aceeași asociație sau din asociații diferite.
 4. Regulamentul de jurizare și modul de desfășurare a probei trebuie prezentat  succint de către organizatori în invitația de concurs, ocazie cu care se poate stabili și o anumită temă. Celelalte aspecte de detaliu vor fi prezentate la ședința tehnică care precede etapa în cauză.

Art. 29 Arbitrii

 1. Arbitrii folosiți în posturile control, patrule ori cele de start/sosire, alpinism, orientare sau orice alte probe fac parte din categoria ”oficiali”, fiind investiți cu atribuții de punctare/depunctare ori descalificare. Totodată ei au rolul de a îndruma echipele sau de a le redirecționa pe un alt traseu în cazurile stabilite de organizatori sau situații în care sunt puse în pericol viața, sănătatea sau integritatea participanților.
 2. Arbitrii au dreptul și obligația de a înscrie datele corespunzătoare în fișele de concurs. Echipele participante au obligația de a prezenta fișa de concurs la sosirea în posturi și de a sesiza neregulile observate.
 3. Arbitrii pot proveni din rândul membrilor entității organizatoare sau din rândul voluntarilor, fără a se face distincție între aceștia. Ei se subordonează entității organizatoare, aceasta răspunzând pentru acțiunile, corectitudinea însemnărilor acestora, acuratețea organizatorică sau atitudinea acestora.

 

Art. 30 Precizări organizatorice generale

 

 1. După terminarea fiecărei probe, organizatorul are obligația de a afișa, în maxim 90 minute, rezultate obținute de concurenți, prin afișarea la avizierul special amenajat în tabără, notând și ora afișării acestora. Clasamentul general se va afișa cu cel puțin 3 ore înainte de premiere.
 2. Echipele care se consideră dezavantajate sau care descoperă anumite erori în organizarea probelor de concurs, pot depune, în scris, contestații la comisia de arbitrii:
  1. până la ora 20.00 a zilei propriu-zise de concurs, sub condiția de a fi avut la dispoziție cel puțin 3 ore de la afișarea rezultatelor;
  2. până la ora 10.00 a zilei în care are loc premierea, pentru proba culturală, sub condiția de a fi avut la dispoziție cel puțin 1,5 ore de la afișarea rezultatelor;
 3. Contestația va cuprinde obligatoriu, sub sancțiunea respingerii acesteia:
  1. Numele și prenumele contestatarului și echipa pe care o reprezintă;
  2. Temeiul juridic în baza căruia depune contestația (cu indicarea articolului/articolelor din Regulament încălcate);
  3. Prezentarea situației de fapt;
  4. Soluția pe care o întrevăd.
  5. Emailul folosit pentru primirea deciziei.
  6. Semnătura contestatarului
 4. Contestația poate fi înmânată oricărui membru al juriului de concurs. La primirea acesteia, membrul juriului va înscrie pe acesta data și ora primirii contestației și vor semna atât contestatarul sau cel care înmânează contestația, cât și membrul juriului primitor.
 5. Juriul de concurs are obligația de a analiza contestațiile depuse și, în funcție de complexitatea situației, o pot rezolva pe loc sau cel târziu cu o oră înainte de festivitatea de premiere, comunicând organizatorului și contestatarului rezumatul soluției date, în scris, urmând ca motivarea acesteia să fie transmisă asociației organizatoare, contestatarului și FRTS, prin mijloace electronice, în termen de 48 de ore de la transmiterea rezumatul soluției date.
 6. La primirea acesteia persoanele în cauză vor transmite, tot prin mijloace electronice (emailul comunicat, un mesaj prin care vor confirma primirea deciziei.
 7. La primirea rezumatului soluției date, organizatorul, contestatarul și cel puțin un membru al juriului vor consemna pe înscrisul, care cuprinde soluția pe scurt, data și ora comunicării acesteia și o vor semna. O copie a acesteia va fi transmisă, prin grija organizatorului, FRTS, prin mijloace electronice.
 8.  Soluția pronunțată de juriul de concurs poate fi contestată la Comisia de Apel, în termen de 48 de ore de la comunicare (se probează cu data și ora de primire a emailului de către destinatar – teoria informației) de către persoanele interesate.
 9. Termenul de rezolvare a apelul este de 15 de zile. Soluția se comunică persoanelor interesate și FRTS.
 10. Taxa de contestație este de 100 lei, fiind încasată de către entitatea organizatoare, iar cea de apel de 200 lei, aceasta fiind încasată de Federație. Dovada achitării taxelor se face cu chitanța eliberată sau cu un document bancar. Din cuprinsul acestora trebui să rezulte și ora realizării tranzacției.

 

 

Art. 31 Stabilirea etapelor care punctează în Clasamentul final

 1. Odată cu stabilirea Calendarului competițional, Adunarea generală va stabili, în funcție de numărul etapelor acestuia, și numărul de etape care va fi luat în calcul la stabilirea clasamentului general.
 2. Clasamentul final al Campionatului se realizează prin însumarea punctajului obținut de o entitate participantă la cele mai bune etape ale Campionatului la care aceasta a participat.
 3. Festivitatea de premiere a Campionatului este organizată de Federație, de regulă la finalul anului competițional, aceasta asigurând și fondul de premiere.
 4. Federația poate stabili și alte statistici pe care le poate premia, în funcție de buget.

                                                   

 1. ro
 2. en

@creativsport 0728161918

Descriere sigla Grand Prix România. Tricolorul este încadrat în perimetrul Parcului Natural Apuseni.

Padiș - acces pe DJ763, care pornește din DN76-E79 în localitatea Sudrigiu.

Atenție! Între localitatea Pietroasa și satul de vacanță Boga, drumul este îngust.